1: Svjetla za maglu koja se nalaze na prednju strani vozila moraju biti:

2: Motorno vozilo koje na putu vuče drugo neispravno motorno vozilo:

3: Za vrijeme upravljanja vozilom na autoputu vozac ne smije: (više tacnih odgovora)

4: Najmanja dopuštena dubina kanala na gaznoj površini pneumatika za putnicka vozila je:

5: Vozilo koje se na kolovozu nalazi u takvom položaju, a njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo, mora se preticati:

6: U kom slucaju ce vozacu biti oduzeta vozacka dozvola u trajanju od 30 dana?

7: Na dijelu puta s velikim uzdužnim nagibom na kojem je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano:

8: Da li oznake na kolovozu mogu biti postavljene uz druge saobraćajne znakove?

9: Kada je motorno vozilo na putu dozvoljeno vući pomoću užeta?

10: Laka prikolica je:

11: Da li na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake, te trake moraju da budu odvojene odgovarajućom uzdužnom linijom na kolovozu, a na magistralnom putu obilježene i ivičnim linijama?

12: Da li je vozacu zabranjeno da pretice vozilo koje se približava obilježenom pješackom prelazu, ili koje prelazi pješacki prelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu?

13: U zaštitnom pojasu javnog puta van naselja mogu se postavljati natpisi za reklame, i to pored magistralnog i regionalnog puta:

14: Svjetla za maglu na motornom vozilu moraju biti izvedena i podešena tako da osvijetljeni dio ravnog puta nije duži:

15: Zaštitne žičane ograde postavljaju se uz:(više tačnih odgovora)

16: Saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je:

17: Na putu koja ima obilježene pješacke prelaze ili posebno izgradene prelaze, odnosno prolaze za pješake, pri prelaženju puta pješak je dužan da se krece tim prelazima, odnosno prolazima, ako oni nisu od njega:

18: Znakovi opasnosti:

19: Najveca dozvoljena kolicina alkohola u krvi za vozace koji imaju manje od 3 godine vozackog iskustva je:

20: Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolovoza kojim se kreće:

21: Vozač ne čini povredu propisa ako teret na vozilu kojim upravlja prelazi najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila: (više tačnih odgovora)

22: Saobraćajna ogledala mogu biti (više tačnih odgovora):

23: Da li se, po pravilu, od momenta prijema do momenta predaje opasne materije vozač motornog vozila smije udaljiti od vozila?

24: Koja svijetla moraju biti upaljena za vrijeme vožnje kroz tunel?

25: Osnovna boja znakova obavještenja za vođenje saobraćaja na autoputevima je:

26: Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom važi?

27: Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povrijeđenih lica ili je nastala veća materijalna šteta, dok se ne izvrši uviđaj:

28: Približavate se vozilom rasksnici. Na semaforu je upaljeno žuto trepćuće svjetlo. Iznad semafora je istaknut znak „STOP”. Kako ste dužni postupiti u ovoj situaciji?

29: Motornim vozilom smije da se vuce samo prikljucno vozilo koje:

30: Pod kojim uslovima vozač bicikla stariji od 18 godina može na javnom putu biciklom prevoziti dijete do osam godina starosti: (više tačnih odgovora)

31: Koliko se najviše saobraćajnih znakova može postaviti na isti stub?

32: Manja materijalna šteta je:

33: Za regulisanje saobraćaja upotrebljavaju se uređaji kojima se daju svjetlosni saobraćajni znakovi:

34: Preglednost podrazumijeva:

35: Brzina kretanja motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobraćaja ne smije se ograničiti saobraćajnim znakom:

36: Šta mora učiniti vozač kad prilazi vozilom obilježenom pješačkom prelazu? (više tačnih odgovora)

37: Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta:

38: U slučaju sticanja kaznenih bodova, kazna se izriče:

39: Značenje simbola svjetlosnih saobraćajnih znakova u tehnologiji optičkih vlakana, svjetlosnih polja, svjetlećih dioda (LED) i tekućih kristala (LCD) mora biti u potpunosti čitljivo na udaljenosti:

40: Izdata vam je vozacka dozvola za B kategoriju. Kojim vozilima imate pravo upravljati? (više tacnih odgovora)

Klikom na dugme 'Završi' završavate testiranje. Na ekranu će se prikazati rezultat testa sa svim tačnim i netačnim odgovorima u svrhu analize grešaka koje ste počinili prilikom testiranja.